Nadzór inwestorski w przypadku wielu projektów budowlanych jest często obowiązkiem. Tak się dzieje, kiedy w pozwoleniu na budowę organ wydający decyzję narzuci taki obowiązek, uzasadniając to  wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Zawsze natomiast taki obowiązek istnieje, gdy kubatura budynku jest równa lub większa od 2500 m3. Niezależnie od tego można również zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego dla własnej wygody i bezpieczeństwa. Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora oraz koordynowanie przeprowadzanych robót. W zakres jego obowiązków wchodzą m.in.:

  • kontrola zgodności realizacji z zatwierdzonym projektem,
  • kontrola zgodności realizacji z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
  • potwierdzanie poprawnie wykonanej pracy,
  • kontrola rozliczeń budowy.

Posiadamy odpowiednie UPRAWNIENIA BUDOWLANE (do PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ) z zakresu instalacji sanitarnych oraz 20-letnie doświadczenie zawodowe aby prowadzić skuteczny nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.